Försäkringar — First Card - Mer tid för det som är viktigt

First Card övriga fördelar

Försäkringar

Försäkringen beviljas av försäkrsingbolaget Tryg Forsikringer A/S.

I First Card ingår två försäkringar: kompletterande reseförsäkring och försäkringsskydd mot otillåtna köp.

Kompletterande reseförsäkring

First Cards kompletterande reseförsäkring ger extra skydd på arbetsresor. Försäkringen gäller när resan har betalats (minst 75 %) med First Card-kortet eller via Nordea First Card-resekontot. Försäkrade är också familjemedlemmar som reser tillsammans med kortinnehavaren, om också deras resa har betalats med First Card-kortet eller via Nordea First Card-resekontot.

Försäkringen gäller på resor som varar i högst 60 dygn. First Card-reseförsäkringen är en gruppreseförsäkring där både försäkringsskyddet och försäkringsbeloppen är samma för alla försäkrade.

Försäkringen beviljas av försäkringsbolaget Tryg Forsikringer A/S.

Försäkringen täcker:

  • Dödsfall till följd av olycka
  • Bestående invaliditet till följd av olycksfall
  • Ersättning för annullering av resa
  • Ersättning för försening från resa eller anslutande transport
  • Ersättning för avbrott i resan
  • Vänteersättning om resgodset försenas, tilläggsersättning om förseningen överskrider 48h
  • Vänteersättning om transporten försenas
  • Reseansvarsförsäkring - skada orsakad åt annan person eller annan persons egendom

Försäkringsskydd mot otillåtna köp

First Card företagskort med företagets betalningsansvar innehåller en försäkring som skyddar företaget mot otillåtna köp på företagets kort. Med otillåten användning menas bl a köp som strider mot företagets policy och instruktioner.