Tillgänglighetsutlåtande för den digitala tjänsten för företagskort — First Card - Mer tid för det som är viktigt

Om First Card

Tillgänglighetsutlåtande för den digitala tjänsten för företagskort

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Nordeas digitala tjänst för företagskort i Finland. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska finanssektorns webbplatser vara tillgängliga. Detta tillgänglighetsutlåtande har publicerats år 2020 och uppdaterats 26.9.2023.

Allmän information om tillgängligheten till Nordeas digitala tjänst för företagskort

På den här sidan hittar du allmän information om tillgängligheten till Nordeas digitala tjänst för företagskort. Vi utvecklar tillgängligheten till tjänsten för att kunna tillgodose alla våra kunders behov. Det finns ännu några brister i innehållet i tjänsten som vi strävar efter att korrigera. Vårt mål är att alla våra kunder ska kunna använda tjänsten på sina digitala enheter oberoende av hens situation eller särskilda behov.  

Tillgängligheten till den digitala tjänsten för företagskort har bedömts av en utomstående expertorganisation. Nordea följer kriterierna på nivå A och AA i Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG 2.1). 

Vi redogör nedan för tillgänglighetsstatus för Nordeas digitala tjänst för företagskort i Finland. Vi ger närmare information om det aktuella innehållet i redogörelsen för tillgänglighetsstatus för varje innehåll. I detta tillgänglighetsutlåtande finns information om innehåll i den digitala tjänsten som tills vidare delvis uppfyller tillgänglighetskraven och om de åtgärder vi har planerat för att korrigera bristerna. Vi uppdaterar utlåtandet i takt med att korrigerande åtgärder blir färdiga. Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten för företagskort

Den digitala tjänsten för Nordeas företagskort i Finland uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Målet är att korrigera de upptäckta bristerna år 2022, om inte annat nämns nedan.

 • Firstcard.fi: Tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven.
 • Kortinnehavarens nättjänster: Tjänsten uppfyller inte än alla tillgänglighetskrav. Målet är att upptäcka och korrigera bristerna år 2022. Vi uppdaterar tillgänglighetsutlåtandet i takt med att korrigerande åtgärder blir färdiga. First Card kundservice tillhandahåller information som inte kan erhållas på annat sätt.
 • Webfile,  Statistik Online och skräddarsydda tjänster för företag: Tjänsterna uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi har ändå bedömt att uppfyllandet av alla tillgänglighetskrav skulle medföra oproportionell börda på grund av tjänsternas ålder och omfattning. Vi planerar eventuella alternativa lösningar för tjänsterna år 2022. First Card kundservice tillhandahåller information som inte kan erhållas på annat sätt.
 • Appen First Card: Tjänsten uppfyller inte än alla tillgänglighetskrav. Målet är att upptäcka och korrigera bristerna år 2022. Vi uppdaterar tillgänglighetsutlåtandet i takt med att korrigerande åtgärder blir färdiga. First Card kundservice tillhandahåller information som inte kan erhållas på annat sätt.

Otillgängligt innehåll på Kortinnehavarens nättjänster

Innehållet uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Målet är att korrigera de upptäckta bristerna som en del av det vanliga utvecklingsarbetet, om inte annat nämns nedan.

Möjlig att uppfatta
1.1.1: Innehåll som inte är text (Nivå A)
 • Textmotsvarigheten till logotypen First Card beskriver inte ändamålet. Där står endast ”logo”.
 • Textmotsvarigheten till bilden är fel. Textmotsvarigheten är en klockikon. Trots att detta inte är ett grovt fel och ikonen beskriver innehållet på skärmen definierar den inte ändamålet (indikera meddelande eller varning). Det år fråga om ett allmänt problem med textmotsvarigheterna till ikonerna på sidan.
 • Textmotsvarigheten saknas eller beskriver inte ändamålet.
 • Textmotsvarigheten till knappen Ta bort i meddelandet beskriver inte ändamålet.
 • Textmotsvarigheten till knappen Bilaga i meddelandet beskriver inte ändamålet.
 • Textmotsvarigheten saknas eller beskriver inte ändamålet.
 • Textmotsvarigheten till Nordeas logotyp beskriver inte ändamålet. Där står endast ”logo”.
1.3.1: Information och relationer (Nivå A)
 • Webbsidans rubriker ska ingå i rubrikelementen för att deras relation kan redas ut i programform.
 • Då de nuvarande sidorna presenteras visuellt (svart övre kant) borde de också presenteras i programform.
 • Rubriken på bannern syns visuellt som en rubrik, men den har inte antecknats att vara sådan. Trots att detta eventuellt inte är ett betydande hinder kan anteckningen hjälpa de användare av skärmläsare som skapar en lista över rubrikerna på sidan. Detta skulle säkerställa att de märker meddelandena.
 • Rubriker som saknas. Elementen i rubrikform är inte rubriker på HTML-sidorna.
 • Statusen för sorteringen ska presenteras i programform.
 • Namnen på rubrikerna i tabellen. På knappen för rubrikerna i tabellen finns attributet aria-label. Attributet aria-label passerar det tillgängliga namnet på knappen. Därmed är rubriken för tabellen i sin helhet ”Change sorting for transaction_date”.
 • Rubriken på modulen liknar visuellt en rubrik, men den har inte antecknats att vara sådan.
 • Valknapparna för alternativen i anslutning till kort är inte kopplade till sina rubriker i programform. Det kan exempelvis stå Norden på andra raden men bara Tillåtet och Uteslutet i valknapparna. Denna relation (gruppering) presenteras visuellt.
1.4.1: Användning av färger (Nivå A)
 • Statusen för knapparna Ofakturerat och Fakturerat framgår inte visuellt utan endast med hjälp av färg.
 • I meddelandefältet är färgen (röd kant) den enda metoden som visar att något är fel.
1.4.10: Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm (Nivå AA)
 • Navigeringen är kopplad till skärmens övre kant. Med medelstor och stor förstoring (och korta skärmar) gäller detta en betydande del av sidan eller till och med hela sidan. Detta kan förhindra användarna från att bläddra på sidan effektivt.
 • Bannern är kopplad till skärmens övre kant. Med medelstor och stor förstoring (och korta skärmar) gäller detta en betydande del av sidan eller till och med hela sidan. Detta kan förhindra användarna från att bläddra på sidan effektivt. Dessutom kan knappen för att stänga bannern hamna utanför skärmen och bli otillgänglig.
 • Sidan kräver att man scrollar åt båda hållen också med liten förstoring på 200 % eller med smal skärm på en mobiltelefon.
 • Med stor förstorning hamnar nedre delen av valfönstret utanför skärmen och är inte tillgänglig.
 • Meddelandemodulen fungerar inte med stor förstoring eller på smala skärmar (på mobiltelefoner).
1.4.3: Kontrast (minimum) (Nivå AA)
 • Kontrasten mellan färgerna bredvid varandra på elementet är inte tillräcklig då den är 4 (förgrundsfärg: #7f7f7f, bakgrundsfärg: #ffffff, fontstorlek: 15,0 pt (20 pixlar), fontbetoning: normal). Kontrasten borde vara minst 4,5:1.
 • Kontrasten mellan färgerna bredvid varandra på elementet är inte tillräcklig då den är 3,94 (förgrundsfärg: #808080, bakgrundsfärg: #ffffff, fontstorlek: 15,0 pt (20 pixlar), fontbetoning: normal). Kontrasten borde vara minst 4,5:1.
 • Kontrasten mellan färgerna bredvid varandra på elementet är inte tillräcklig då den är 4,04 (förgrundsfärg: #ffffff, bakgrundsfärg: #3d9014, fontstorlek: 10,5 pt (14 pixlar), fontbetoning: normal). Kontrasten borde vara minst 4,5:1.
 • Kontrasten mellan färgerna bredvid varandra på elementet är inte tillräcklig då den är 2,3 (förgrundsfärg: #9e9e9e, bakgrundsfärg: #eeeeee, fontstorlek: 10,5 pt (14 pixlar), fontbetoning: normal). Kontrasten borde vara minst 4,5:1.
Hanterbart
2.1.1: Tangentbord (Nivå A)
 • Punkten Logga ut är inte tillgänglig eller hanterbar med tangentbord.
 • Navigeringsknapparna Föregående/Nästa kan inte användas med tangentbord och de är inte tillgängliga för assisterande teknik.
 • Knappen Stäng kan inte användas med tangentbord.
 • Det går inte att öppna meddelanden bara med tangentbord (endast genom att klicka med markören). Det kan hända att även de musanvändare som ser inte upptäcker detta då en knapp för denna funktion inte syns.
 • Det går inte att använda knappen Lägg till bilaga med tangentbord.
 • Det går inte att använda knappen Ta bort i meddelandet.
 • Bilagan kan inte läggas till med tangentbord. Detta beror på att funktionen har dolts för skärmläsaren. Det dolda elementet syns inte på skärmen och de övriga funktionerna döljer inte elementet enbart visuellt utan också från tillgänglighetsstommen.
2.2.1: Justerbar tidsgräns (Nivå A)
 • Om sidorna har en tidsgräns som gör att användaren loggas ut efter en viss tidsfrist borde det finnas en mekanism för att kunna skjuta upp eller avaktivera tidsgränsen.
2.4.1: Hoppa över grupperat innehåll (Nivå A)
 • Det finns skäl att överväga en länk för att hoppa över innehåll så att de som använder bara tangentbord kan röra sig smidigt på webbplatsen.
2.4.2: Webbsidans rubrik (Nivå A)

• På webbsidan måste finnas en rubrik som beskriver innehållet, men rubriken på alla sidor är ”Cards Online”.

2.4.3: Fokusordning (Nivå A)
 • Webbplatsen är en app på en sida. Fokusordningen ska behandlas efter navigeringen på så sätt att användaren ser den.
2.4.7: Synligt fokus (Nivå AA)
 • Punkterna i menyn saknar synligt fokus. Fokus har dålig kontrast, dvs. ljusgrå på vit, som inte uppfyller kravet på att kontrasten ska vara minst 3:1.
 • Knappen Stänga har inte synligt fokus (eller den är nästan obefintlig).
 • I aktiv status har knapparna Ofakturerat och Fakturerat inget synligt fokus.
 • Indikatorn för synligt fokus försvinner då man byter sidan och det finns inte fler sidor i den här riktningen.
2.5.3: Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter (Nivå A)
 • Det tillgängliga namnet på sorteringsknappen måste innehålla en synlig etikett.
 • Det tillgängliga namnet på sorteringsknappen hänvisar förmodligen till interna namn på kolumnerna, såsom ”Change sorting for transaction_date”. De är liknande men inte desamma som de visuellt presenterade. Detta kan göra det svårt att lokalisera i synnerhet etiketter då de interna namnen förblir på engelska.
Begriplig
3.1.1: Sidans språk (Nivå A)
 • HTML-språket (lang) motsvarar inte webbsidans språk.
3.3.1: Identifiering av fel (Nivå A)
 • Meddelandefältet får inte vara tomt. Användarna ska informeras om detta.
3.3.2: Etiketter eller instruktioner (Nivå A)
 • Det finns inga tydliga etiketter för fälten i anslutning för att byta namn på kortet. Trots att de finns tillgängliga i programform kan det hända att användare som ser inte märker dem.
Funktionssäkerhet
4,1.2: Namn, roll och värde (Nivå A)
 • Knappen för att stänga bannern har inget tillgängligt namn.
 • Punkten i rollmeny är inte avsedd för detta ändamål. Syftet med rollen är att representera menyer som en app som motsvarar skrivbordsappar, såsom den övre balken i excel-filer. Rollen kan ha stöd och användare kan eventuellt förstå den men den kan också skapa förvirring.
 • Statusen för knappen för att öppna detaljerad sökning framgår inte av knappen.
 • Statusen för knapparna Ofakturerat och Fakturerat framgår inte i programform.
 • Numret på rollen verkar vara på fel ställe.
 • Textfältet för meddelandena saknar etikett.
 • Länkarna i stödsegmentet (uppgifter, stöd, app) fungerar endast med musen och de har inte beskrivits som länkar. Detta kan förhindra tillgängligheten för de flesta som använder assisterande tekniker (tangentbord, skärmläsare, ljud).

Otillgängligt innehåll på First Card App

Möjlig att uppfatta
1.1.1: Innehåll som inte är text
 • Ikoner saknar textmotsvarighet.
1.3.1: Information och relationer
 • Rubrikerna på varje sida måste beskrivas semantiskt då de presenteras visuellt.
 • Relaterade element som alla har samma funktion vid aktivering måste grupperas tillsammans istället för att presenteras som enskilda element.
 • Fältet för telefonnummer har ingen automatisk etikett. Vinken bör vara separat.
1.3.4: Riktning
 • Appen får inte begränsa innehållet endast vertikalt.
1.4.4: Ändra storlek på text
 • En del av texten syns inte då textstorleken är stor.
 • Textstorleken måste vara dynamisk för att säkerställa att innehållet förblir tillgängligt.
Hanterbart
2.2.1: Justerbar tidsgräns
 • Om användaren loggas ut efter att ha varit inaktiv en viss tid måste hen bli informerad om det.
2.4.2: Sidrubriker
 • Varje sida måste ha ett rubrikelement.
2.4.3: Fokusordning
 • Då användaren flyttas till en ny vy (antingen via navigeringsfältet eller knapparna på sidan) flyttas fokus till oförutsägbara platser. Fokuset borde åtminstone vara konsekvent.
 • Då användaren öppnar ett modalt fönster måste fokuset flyttas dit.
2.4.7: Synligt fokus
 • Fokuset kan hamna bakom det modala fönstret.
Begriplig
3.1.1: Sidans språk
 • Appen måste uttrycka användargränssnittets språk automatiskt.
3.3.1: Identifiering av fel
 • Fel i telefonnummer identifieras inte automatiskt.
3.3.3: Korrigeringsförslag
 • Om det finns fel i formatet borde det identifieras i blocket med feltexter.
Funktionssäkerhet
 4.1.2: Namn, roll och värde
 • Rollen måste anges (knapp).
 • Knappen anges inte vara en knapp.
 • Roll och värde måste anges (koppling aktiverad/avaktiverad). Rollen har angetts, men inget namn är tillgängligt.
 • Ingen roll har angetts i punkten ”Sök land”.
 • Vissa knappars roller och etiketter saknas: Tillbaka, Skicka (pil upp), Lägg till bilaga, Radera meddelande. De har inte heller rätt roll.
 • Det valda elementet måste anges automatiskt. Elementet måste ha en godtagbar roll.
 • Etiketten i meddelandefältet försvinner då användaren skriver in text.
4.1.3: Statusmeddelanden
 • Om statusuppdateringar pågår på sidan måste de meddelas till assisterande teknik.

Tillgänglighetsrespons 

Hittade du tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade en lösning på ditt problem i våra tillgänglighetsutlåtanden.   

Ge respons på tillgängligheten 

Tillsynsmyndighet 

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatsen ge först respons till oss som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta 14 dagar innan du får vårt svar. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du lämna en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerade instruktioner om hur du kan lämna anmälan och hur ärendet behandlas.  

 Tillsynsmyndighetens kontaktinformation  

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

Enheten för tillgänglighetstillsyn  

www.tillgänglighetskrav.fi 

webbtillganglighet@rfv.fi  

Telefonväxel 0295 016 000